Jak możesz nam pomóc?


Najcenniejsze są nawet niewielkie sumy, ale wpłacane regularnie, np. co miesiąc. Będziemy jednak wdzięczni za każdą, także za jednorazowe wpłaty.


Co to jest darowizna?


Darowizna jest to bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc). Oznacza to, że ktoś przekazuje na rzecz osoby fizycznej lub prawnej środki finansowe albo rzeczy, w zamian nie otrzymując żadnej korzyści majątkowej. Nie wyklucza to otrzymania korzyści niemajątkowej np. podziękowań, członkostwa honorowego w organizacji itp.


Czy można darowiznę odliczyć od podatku?


Tak. Kto obdarowuje organizację może, pod pewnymi warunkami, kwotę darowizny odliczyć od podstawy opodatkowania. Zgodnie z prawem podatkowym, prawem o fundacjach oraz prawem o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, darowizny przekazane na cele statutowe Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania w sposób następujący:

  • wysokość odliczenia nie może przekroczyć:
    • 6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych (dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą z wyjątkiem tych, które płacą podatek liniowy, chyba że osiągają jeszcze dochód z innego tytułu),
    • 10% rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (spółki kapitałowe, organizacje pozarządowe itp.),
  • środki pieniężne muszą być przekazane za pomocą przelewu bankowego na cele statutowe Fundacji,
  • przekazanie środków musi być potwierdzone bankowym dowodem wpłaty.
Na mocy obowiązujących ustaw wszystkie darowizny na rzecz fundacji Vitalny Kraków podlegają opisanemu powyżej odliczeniu od podatku.Czy Fundacji można przekazać 1% odpisu z podatku?


Nie. 1% podatku można przekazywać organizacjom, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Fundacja Vitalny Kraków nie posiada takiego statusu.


Darowizny pieniężne


Od początku działalności fundacji Vitalny Kraków, pracę swoją opieramy na wolontariacie. Jednak na utrzymanie i rozwijanie naszej organizacji, aby jej działalność dla społeczeństwa była efektywna, potrzebujemy środków finansowych. Cenna będzie dla nas każda darowizna pieniężna. Najcenniejsze są jednak nawet niewielkie kwoty, ale wpłacane regularnie, np. co miesiąc.
W tytule przelewu prosimy wpisać „Darowizna na cele statutowe”. Aby móc odliczyć darowizny od podatku, należy ich dokonywać z konta firmowego na konto Fundacji:

Bank Millennium: 

59 1160 2202 0000 0003 1962 5412


Składki pracownicze (payroll)


Payroll jest bardzo skuteczną formą pomocy i nie obciąża nadmiernie budżetu darczyńcy.
Program można wprowadzić w firmie bardzo łatwo, przy minimalnych procedurach administracyjnych. Pracownicy deklarują przekazanie co miesiąc ze swego wynagrodzenia na konto fundacji określonej kwoty (może to być np. końcówka pensji albo stawka za 1 godzinę pracy), a pracodawca na podstawie tych deklaracji wykonuje przelew na rachunek bankowy Fundacji.


Sponsoring


Jest świadczeniem wzajemnym. Sponsor przekazuje środki na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, projektów lub programów Fundacji, a Fundacja – jako sponsorowany promuje Sponsorowanego podczas realizacji projektu lub programu w formach określonych umową, np. umieszczeniem bannerów, logo podczas imprez, w serwisie internetowym, w materiałach drukowanych.


Partnerstwo strategiczne


Fundacja Vitalny Kraków otwarta jest na każdy rodzaj partnerskiej współpracy z podmiotami chętnymi i otwartymi do włączania się w akcje charytatywne i prospołeczne na rzecz społeczeństwa głównie krakowskiego. Zapraszamy do tworzenia wspólnych projektów, realizacji celów prospołecznych.

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.