Cele statutoweWyciąg ze statutu fundacji Vitalny Kraków

II. Cele i zasady ich realizacji

 

§ 6.

Cele Fundacji to:

 

Krzewienie kultury zdrowia, promocja zdrowia i działalność prozdrowotna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych oraz działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w społeczeństwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem osób: chorych i cierpiących na depresję, prokrastynację i nerwicę lękową, niepełnosprawnych, senioralnych i nieletnich.

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe i misję poprzez:

 

  1. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi, środowiskami prawniczymi i medycznymi oraz mediami w obszarach określonych w par. 6 Statutu.
  2. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców indywidualnych (osób fizycznych) oraz zbiorowych (osób prawnych – instytucji, firm i innych organizacji).
  3. Edukację: organizowanie prelekcji, wykładów, szkoleń i konferencji.
  4. Nadawanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, najbardziej zasłużonych we wspieraniu i rozwoju Fundacji.
  5. Organizowanie aukcji, licytacji, kwest, konkursów i teleturniejów w mediach, oraz sprzedaży cegiełek mających na celu zgromadzenie środków finansowych na cele statutowe Fundacji.
  6. Zakup mieszkań z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w wieku 60+, zagrożonych eksmisją, a w jej wyniku wykluczeniem społecznym w Krakowie.
  7. Realizowanie projektów prozdrowotnych w obszarach określonych w par. 6 Statutu.
  8. Działania mające na celu gromadzenie środków finansowych, także poprzez odpłatną działalność statutową, koniecznych do realizowania celów statutowych. 

 

Serdecznie dziękujemy Firmie JAND
za wieloletnie wsparcie i pomoc w utworzeniu i w administrowaniu naszego serwisu internetowego.
W rewanżu za tę pomoc, Właściciel Firmy JAND Pan Andrzej Skrabek został uhonorowany Tytułem Anioł Filantropii
podczas III edycji Gali Wyróżnień w 2014 roku. Gorąco polecamy profesjonalizm Firmy JAND.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.